Afarinesh Towers

Project

در این پروژه که بالغ بر ۲۰/۰۰۰ مترمربع نمای آب ساب و قلمدانی اجرا گردیده به علت برخی مسائل و مشکلات زمانی، کارفرما تأکید داشت که کل پروژه ظرف مدت ۹ ماه تمام شود. لذا این شرکت جهت کمک به کارفرما بر آن شد تا با اکیپ های زیاد و اجرای همزمان نما در تمامی اضلاع پروژه با بالغ بر هشتاد نفر استاد کار نما را زودتر از زمان قرار داد به اتمام برساند.

Afarinesh Towers

Project

در این پروژه که بالغ بر ۰۰۰/۲۰ مترمربع نمای آب ساب و قلمدانی اجرا گردیده به علت برخی مسائل و مشکلات زمانی، کارفرما تأکید داشت که کل پروژه ظرف مدت ۹ ماه تمام شود. لذا این شرکت جهت کمک به کارفرما بر آن شد تا با اکیپ های زیاد و اجرای همزمان نما در تمامی اضلاع پروژه با بالغ بر هشتاد نفر استاد کار نما را زودتر از زمان قرار داد به اتمام برساند.

پروژه برج های آفرینش