Terita

Project

در این پروژه شاسی کشی نما و همچنین اجرای سیمانکاری نما کاملاً توسط تیم های مجرب شرکت ایفا آذرنما انجام گرفته است. در قسمت شاسی کشی تماماً از آهن آلات کارخانه های مطرح در ایران استفاده شد و سعی شده با جوشکاری حرفه ای استحکام اجزا تأمین گردد. پس از اجرای شاسی کشی، در مرحله ی کف مالی و آستر سعی شد نا شاقولی ها و ایرادات نما برطرف گردد و بعد از آن با طرح اختلاط خاص این شرکت آب ساب و ابزارهای نما اجرا گردید و ماحصل پروژه نمایی بسیار با کیفیت و زیبا شد که در عکس ها مشاهده می فرمایید.

Terita

Project

در این پروژه شاسی کشی نما و همچنین اجرای سیمانکاری نما کاملاً توسط تیم های مجرب شرکت ایفا آذرنما انجام گرفته است. در قسمت شاسی کشی تماماً از آهن آلات کارخانه های مطرح در ایران استفاده شد و سعی شده با جوشکاری حرفه ای استحکام اجزا تأمین گردد. پس از اجرای شاسی کشی، در مرحله ی کف مالی و آستر سعی شد نا شاقولی ها و ایرادات نما برطرف گردد و بعد از آن با طرح اختلاط خاص این شرکت آب ساب و ابزارهای نما اجرا گردید و ماحصل پروژه نمایی بسیار با کیفیت و زیبا شد که در عکس ها مشاهده می فرمایید.

پروژه تریتا