Fardis

Project

در این پروژه که یکی از خاص ترین نماهای مدرن می باشد، همان طور که در عکس های پروژه مشاهده می-فرمایید نمای آب ساب بدون بند و قلمدانی به صورت یکپارچه در سطوح بزرگ اجرا گردیده است.
لازم به توضیح است که اجرای نمای آب ساب بدون بند و جداکننده بسیار دشوار است اما استادکارهای حرفه ای این مجموعه این نما را به نحو احسن بدون موج و ترک خوردگی به اتمام رسانیدند.

Fardis

Project

در این پروژه که یکی از خاص ترین نماهای مدرن می باشد، همان طور که در عکس های پروژه مشاهده می-فرمایید نمای آب ساب بدون بند و قلمدانی به صورت یکپارچه در سطوح بزرگ اجرا گردیده است.
لازم به توضیح است که اجرای نمای آب ساب بدون بند و جداکننده بسیار دشوار است اما استادکارهای حرفه ای این مجموعه این نما را به نحو احسن بدون موج و ترک خوردگی به اتمام رسانیدند.

پروژه فردیس